• SAIGON CONSTRUCTION INVESTMENT

   GROUP CORPORATION

  Hotline: 0901 180 099

  Xây Dựng hạ tầng

  CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA SAIGONGROUP

  CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA BỘ XÂY DỰNG CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM

  Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00027279 cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sài Gòn được ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-CPN-DN ngày 31/03/2021 của Bộ Xây Dựng Cục Công Tác Phía Nam. Chứng chỉ có giá trị đến hết ngày 31/3/2031.

  Phạm vi hoạt động xây dựng:

  - Thi công xây dựng công trình hạ tầng kĩ thuật: HẠNG I

  CÁC DỰ ÁN KHÁC